Типи економічних систем

Те, як організовані відносини між виробником та споживачем, впливає не лише на вигляд держави, а й на суспільство загалом. Розберемося, що таке економічна система та які типи економічних систем існують.

Поняття економічної системи

Економічна система ― це діюча сукупність принципів, правил та зв’язків, які визначають форму та зміст основних економічних відносин, що виникають у процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання економічного продукту.

Мета економічної системи — організувати соціально-економічні відносини між виробником та споживачем з максимальною ефективністю.

Тип економічної системи характеризує:

 • форми власності;
 • способи розподілу обмежених ресурсів;
 • способи регулювання економіки.

Далі перерахуємо основні типи економічних систем.

Основні типи економічних систем

У сучасній економічній теорії виділяють 4 види економічних систем:

 1. Традиційна економіка — рання економічна система, в якій головну роль у створенні, обміні та розподілі відіграють традиції та звичаї. У ній же поширена ручна праця.

Приклади країн із традиційною економікою: Бурунді, Бангладеш, Афганістан.

 1. Командно-адміністративна (планова, командна, державна, директивна)економіка — система, в якій майже всі економічні ресурси знаходяться у власності держави, а керівництво економікою відбувається через державний план.

Приклади країн з командно-адміністративною економікою: Куба, В’єтнам, Північна Корея, СРСР.

 1. Ринкова економіка — система, яка заснована на принципах вільного підприємництва, конкуренції, а також на договірних відносинах між господарюючими суб’єктами. У ринковій економіці обмежено втручання держави в господарську діяльність.

Зазначимо, що в сучасному світі немає прикладів із суто вираженою ринковою економікою, в сучасних державах найчастіше переважає змішана економічна система.

 1. Змішана економіка — система, у якій поєднані елементи із різних економічних систем. У ній держава та приватний сектор відіграють важливу роль у виробництві, розподілі, обміні та споживанні всіх ресурсів та матеріальних благ.

Приклади країн зі змішаною економікою: Україна, Китай, Франція, Японія.

Фактори, що впливають на розвиток всіх типів економічних систем

До факторів, які впливають на економічний розвиток, відносять:

 1. Місцерозташування. Географічне положення, погодні умови та те, наскільки місцевість забезпечена природними ресурсами, впливає на господарську діяльність.
 2. Взаємовідносини з іншими країнами. Між державами можна встановити дружні та/або торговельні відносини або, навпаки, конфліктувати, що вплине на спосіб господарювання.
 3. Рівень розвитку економіки. Цей фактор показує, на якій стадії зараз знаходиться економіка, її макро та мікро показники.
 4. Культурні особливості. Народності відрізняються одна від одної укладом, традиціями, менталітетом, релігією. Ці відмінності впливають на ставлення населення до трудових обов’язків, розпорядку дня та розуміння кінцевого результату.

Дізнаємося відмінні риси кожного виду економічних систем.

Відмінні риси економічних систем

Риси традиційної економіки

 • Ручна праця переважає у всіх галузях економіки.
 • Характерно натуральне господарство.
 • Повільний розвиток техніки та технологій виробництва або їх відсутність через протиріччя з чинним укладом та традиційними релігійними та культурними особливостями.
 • Широкий розвиток обміну товарами та послугами без грошей.
 • Незначна роль підприємництва.
 • Переважання традицій та звичаїв. При цьому головні економічні питання вирішуються відповідно до них.
 • Спільна праця економічних суб’єктів.
 • Релігійні та культурні особливості мають першочергову важливість в економічній діяльності.

Особливості командно-адміністративної економіки

 • Усі економічні рішення приймають державні органи через централізоване (директивне) планування. Тобто на кожному підприємстві є виробничий план і, виходячи з нього, приймається рішення, що і в якому обсязі виробляти.
 • Виробники не можуть вирішувати, що їм виробляти.
 • У виробника немає інтересу у підвищенні ефективності виробництва.
 • Переважає державна форма власності практично на всі засоби виробництва.
 • Управління всіма підприємствами з єдиного центру.
 • Держава повністю контролює виробництво, розподіл продукції та можливість товарного дефіциту.

Риси рисової економіки

 • Вільне вирішення основних економічних питань на основі механізму попиту-пропозиції.
 • Ринок орієнтується на покупця.
 • Економічні суб’єкти реалізують діяльність відповідно до особистих економічних інтересів.
 • Переважання приватної власності.
 • Вільна конкуренція.
 • Самостійний вибір виробників, постачальників сировини та покупців.
 • Ринкова економіка розвивається циклічно, з падіннями та зростанням.
 • Обмежене втручання держави у господарську діяльність.

Характерні риси змішаної економіки

Як ми з’ясували, змішана економіка називається так, оскільки поєднує елементи інших економічних систем. Тепер розглянемо риси, які характерні для неї:

 • Найчастіше поєднання двох механізмів регулювання: ринкового та державного.
 • Наявність приватного та державного сектора економіки.
 • Поєднання мотивацій приватних підприємців із соціально-значущими завданнями в економіці. Тобто участь держави у наданні соціальних благ.
 • Роль держави у змішаній економіці: забезпечує правову базу економіки, заохочує конкуренцію, перерозподіляє доходи, зменшує безробіття, скорочує інфляцію, стимулює розвиток економіки, підтримка підприємств державного сектору економіки, інвестування у сфери освіти, охорони здоров’я, науки, культури та ін.

Таблиця з відмінністю видів економічних систем

Критерії відмінності

Традиційна економіка

Командно- адміністративна

Ринкова

Змішана

Кому належить власність Переважно громаді Переважно державі Переважно приватним особам Розмаїття форм власності
Що роблять Засновано на традиціях Громадські блага Споживчі товари Громадські та споживчі товари
Як виробляють Вирішує держава Вирішує виробник Вирішує виробник та держава
Для кого виробляють Для всіх споживачів Для конкретних споживачів Для всіх і для окремих споживачів
Роль держави Активна Визначальна Охоронна Охоронна, антимонопольна, інформаційна, роль перерозподілу доходів

Переваги та недоліки типів економічних систем

Розглянемо переваги та недоліки кожної економічної системи.

Традиційна система

Переваги Недоліки
 • Стабільність у суспільстві. Значні соціальні потрясіння трапляються рідко, а поточний стан справ може зберігатися століттями.
 • У тих містах, де розташовуються ремісничі виробництва, товари виготовляються за технологіями та секретами, що передаються з покоління до покоління. Вони зберігають гідну якість століттями.
 • Повільний технологічний і соціальний прогрес (або його відсутність). Низька продуктивність праці протягом багатьох століть.
 • Приватна власність — хиткий інститут. У суспільстві, де право власності забезпечують через насильство по відношенню до тих, хто хоче на неї зазіхнути, розвиток приватного підприємництва гальмується не тільки низьким рівнем технологій, а й низькими гарантіями безпеки для виробників.
 • Суспільства погано пристосовується до зовнішніх умов. Вони погано чинять опір зовнішнім нападкам і природним катаклізмам.
 • Вкорінені релігійні інститути і монархічний уклад посилюють проблеми суспільства.

Командно-адміністративна (планова) система

Переваги Недоліки
 • Стійкість.
 • Соціальна стабільність — впевненість людей у ​​завтрашньому дні.
 • Приблизно схожий рівень життя людей.
 • Мінімальний рівень життєвих благ забезпечений усім членам суспільства.
 • Немає проблем із працевлаштуванням, а отже, низький рівень безробіття чи його відсутність.
 •  
 • Відсутність самостійності виробників.
 • Немає інтересу до результатів праці через зрівняльний спосіб оплати.
 • Дефіцит товарів або їх обмежений вибір.
 • Застої в економіці.
 • Сильний бюрократичний апарат.
 •  

Ринкова економічна система

Переваги Недоліки
 • Стимулювання підприємливості, зацікавленості у праці.
 • Витіснення непотрібного та неефективного виробництва.
 • Наявність великих прав у виробників та споживачів.
 • Немає потреби у великому апараті управлінців.
 • Ефективне використання ресурсів відповідно до ринкового механізму. — законами попиту та пропозиції.
 • Наявність конкуренції призводить до підвищення якості продукції та послуг.
 • Поява нових продуктів на ринку.
 • Широке використання нових технологій виробництва.
 • Посилення соціальної нерівності.
 • Нестабільність економіки, часті кризи, інфляція, безробіття.
 • Немає інтересу у розвитку малоприбуткових, але необхідних суспільству виробництв.
 • Орієнтованість виробника на забезпеченого клієнта.
 • Недостатнє фінансування соціальних сфер: освіти, охорони здоров’я.
 • Монополізація економіки призводить до зниження конкуренції.

Змішана система

Переваги Недоліки
 • Захист державою конкуренції та боротьба з монополізмом в економіці.
 • Гарантії соціального захисту населенню.
 • Заохочення інновацій.
 • Інвестування соціальної сфери.
 • Відсутність універсальних моделей змішаної економіки.
 • Необхідність розробки моделі з урахуванням національних або релігійних особливостей держави.

Додати коментар