Сфера освіти

Освіта – те, через що ви зараз перебуваєте на цьому сайті. А ще це ключ до безлічі можливостей та значущий фактор покращення економіки країни. Щоб здати ЗНО за суспільством, потрібно знати визначення та функції освіти.

Поняття освіти

Освіта — інструмент для становлення особистості за допомогою отримання знань, освоєння навичок розвитку (пізнавальних та творчих) через систему соціальних інститутів (родина, школа, ЗМІ).

Іншими словами, це цілеспрямований організований процес передачі знань про навколишній світ, досвіду попередніх поколінь, прилучення до матеріальної та духовної культури людства, а також виховання особистості та допомога у її становленні.

Мета освіти – залучити людину до досягнень цивілізації, а також передати та зберегти культурне надбання.

Компоненти освіти:

 1. Сукупність освітніх стандартів та програм.
 2. Органи управління освітою.
 3. Комплекс принципів, що визначають функціонування системи освіти.

Основні шляхи отримання:

 1. Навчання у навчальних закладах.
 2. Освіта в сім’ї.
 3. Самоосвіта — коли людина набуває знання, вміння та навички самостійно.

Освіту можна розділити на два рівня:

 1. Спільну — це навчання у дошкільних та шкільних закладах. Діти вивчають рідну мову та літературу, біологію, фізику та інші предмети, що формують основу світогляду.
 2. Професійну — це спеціалізований вид освіти, який реалізується у школах зі спеціальним ухилом, гуртках, секціях, ліцеях, коледжах, інститутах. У цьому випадку людина проходить навчання, щоб стати спеціалістом у певній сфері, тобто отримує професію.

Людину називають освіченою, коли вона засвоїла достатньо знань та досвіду, які необхідні в конкретному суспільстві для реалізації в практичній, науковій, соціальній, пізнавальній та професійній діяльності.

Класифікація функцій освіти

Функція освіти у суспільстві – це роль, яку виконує певний соціальний інститут чи процес щодо цілого явища.

Функції загальної освіти:

 • виховна — виховання моральних якостей особистості, передача культурно-історичного досвіду та правил поведінки;
 • освітня – сам процес навчання;
 • соціалізація – полегшення входження людини в соціум та успішного перебування в ньому;
 • підготовка професіоналів, які будуть працювати на благо країни, підвищувати якість життя;
 • залучення до нових технологій та інших культур.

Функції освіти з точки зору держави:

 1. Економічна – освіта формує соціально-професійну структуру суспільства, в якій люди можуть освоювати наукові та технічні нововведення та ефективно використовувати їх у професійній діяльності. Головна мета – покрити потреби трудових ресурсів у всіх сферах економіки.
 2. Соціальна – освіта соціалізує особистість, формує соціально значущі навички. Освітній процес починається в сім’ї, а продовжується у школі та інших навчальних закладах.
 3. Культурна — освіта допомагає передати культурні цінності підростаючому поколінню з метою виховання, розвитку творчих здібностей.
 4. Контролююча — освіта здійснює контроль за поведінкою, формує етичні та правові норми.

Подивимося, як виглядає система освіти в Україні

Система освіти в Україні

Система освіти — це сукупність освітніх програм та стандартів, мережа освітніх установ та органів управління, а також комплекс принципів, що визначають її функціонування.

Характер системи освіти у будь-якій державі визначається її соціально-економічним та політичним устроєм, а також культурно-історичними та національними особливостями.

Структура української системи освіти:

 1. Органи управління освітою;
 2. Сукупність освітніх стандартів та програм;
 3. Мережа освітніх закладів:
  1. дошкільна освіта (ясла, дитячі садки),
  2. початкова освіта (початкова школа – з 1 по 4 клас),
  3. основна загальна (з 5 по 9 класи), середня загальна ( з 10 по 11 клас) — середня школа, гімназія, ліцей,
  4. середня професійна (спеціальна) освіта (профтехучилища, коледжі, ліцеї, технікуми),
  5. вища школа (вузи).

Таблиця: рівні та щаблі системи освіти в Україні

Ступені освіти Рівні освіти
Дошкільна
1 дошкільна освіта 0
Повна загальна середня
1 початкова освіта 1
2 базова середня освіта 2
3 профільна середня освіта 3
Професійна (професійно-технічна)
1 перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти 2
2 другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти 3
3 третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти 4
Фахова передвища освіта
1 фахова передвища освіта 5
Вища
1 початковий рівень (короткий цикл) вищої орогрто 6
2 перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 7
3 другий (магістерський) рівень вищої освіти 8
4 третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти 9
5 науковий рівень вищої освіти 10

Тенденції у розвитку світової освіти

У рамках курсу зі суспільствознавства школярі повинні знати напрями освіти у сучасному світі. Розповімо про деякі з них.

Демократизація системи освіти. Створено умови задоволення потреб усіх представників суспільства. Освіта доступна широким верствам населення, хоча відмінності в якості та типах навчальних закладів зберігаються.

Зростання тривалості освіти. Сучасне суспільство потребує висококваліфікованих фахівців, через що термін навчання може подовжуватися.

Безперервність освіти. В умовах науково-технічної революції співробітник повинен вміти швидко переключатися на нові або суміжні види робіт, нові технології.

Гуманізація освіти. Увага школи, педагогів до особи учня, його інтересів, запитів, індивідуальних особливостей.

Гуманітаризація освіти. Підвищення ролі суспільних дисциплін в освітньому процесі, наприклад економічної теорії, соціології, політології, основ правових знань.

Інтернаціоналізація процесу освіти. Створення єдиної системи освіти для різних країн.

Комп’ютеризація процесу освіти. Використання сучасних технологій навчання.

Додати коментар