Усі формули з фізики за 7 клас

Готуючись до іспитів, зручно мати під рукою шпаргалку, де буде коротко викладено найважливіше. У цьому матеріалі ми поєднали всі основні формули з фізики за 7 клас з поясненнями та термінами. Їх можна завантажити на свій комп’ютер, щоб мати завжди під рукою.

Шпаргалки з фізики за 7 клас

В рамках однієї статті складно охопити весь курс з фізики, але ми висвітлили основні теми за 7 клас і цього достатньо, щоб освіжити знання у пам’яті.

Вимірювання фізичних величин

Вимірювання називають визначення за допомогою інструментів і технічних засобів числового значення фізичного величини. Результат виміру порівнюють із деяким еталоном, прийнятим за одиницю. У результаті значенням фізичної величини вважається отримане число із зазначенням одиниць виміру.

У курсі фізики за 7 клас вивчають правила вимірювань з використанням приладів із шкалою. Якщо ціна розподілу шкали невідома, дізнатися її можна за допомогою наступної формули:

ЦД = (max − min)/n, де ЦД – ціна розподілу, max – максимальне значення шкали, min – мінімальне значення шкали, n кількість поділів між ними.

Замість максимального та мінімального можна взяти будь-які інші значення шкали, числове вираження яких нам відомо.

Виділяють прямий і непрямий вимір:

 • при прямому вимірі результат можна побачити безпосередньо на шкалі інструменту;
 • при непрямому вимірі значення величини обчислюється через іншу величину (наприклад, середню швидкість визначають на основі декількох вимірів швидкості).

Для зручності та стандартизації вимірювань у 1963 році було прийнято Міжнародну систему одиниць СІ. Вона регламентує, які одиниці виміру вважати основними і використовуватиме формул. Позначення цих одиниць також навчають у програмі з фізики за 7 клас.

Основні одиниці СІ
Величина Одиниця виміру Значення
українське міжнародне
Довжина Метр м m
Маса Кілограм кг kg
Час Секунда с s
Сила електричного струму Ампер А A
Термодинамічна температура Кельвін К K
Сила світла Кандела кд cd
Кількість речовини Моль моль mol

Префікси одиниць вимірювання

Найменування Позначення Множник Найменування Позначення Множник
тера- Т 1012 деци- д 10-1
гіга- Г 109 санти- с 10-2
мега- М 106 мілі- м 10-3
кіло- к 103 мікро- мк 10-6
гекто- г 102 нано- н 10-9
дека- да 101 піко- п 10-12

Механічний рух: формули за 7 клас

Механічний рух — переміщення тіла в просторі, в результаті якого воно змінює своє положення щодо інших тел.закономірності такого руху вивчають в рамках механіки і конкретно її розділу — кінематики.

Для того, щоб описати рух, потрібно тіло відліку, система координат, а також інструмент для вимірювання часу. Це складові системи відліку.

Вивчення механічного руху в курсі з фізики за 7 клас включає наступні терміни:

 • Переміщення тіла — мінімальна відстань, яка з’єднує дві вибрані точки траєкторії руху.
 • Траєкторія руху — уявна лінія, уздовж якої переміщається тіло.
 • Шлях — довжина траєкторії тіла від початкової до кінцевої точки.
 • Швидкість — швидкість переміщення тіла або відношення пройденого ним шляху до часу проходження.
 • Прискорення — швидкість зміни швидкості, з якою рухається тіло.
Рівномірний рух — механічний рух, при якому тіло за будь-які рівні проміжки часу проходить одну й ту саму відстань.

Формула швидкості рівномірного прямолінійного руху:

V = S/t, де S – шлях тіла, t – час, за який цей шлях пройдено.

Формула швидкості рівномірного криволінійного руху:

Сила тяжкості та вага тіла

де S1 і S2 — відрізки шляху, а t1 і t2 — час, протягом якого пройдено кожен із них.

Одиниця вимірювання швидкості в СІ: метр за секунду (м/с).

Формула швидкості рівноприскореного руху:

V = V0 + at, де V0— початкова швидкість, а – прискорення.

Одиниця вимірювання прискорення в СІ: м/с2.

Сила тяжіння, вага, маса, щільність

Формули, поняття і визначення, що описують ці фізичні характеристики, вивчають у 7 класі в рамках такого розділу фізики, як динаміка.

Вага тіла або речовини — це фізична величина, яка характеризує, з якою силою воно діє на горизонтальну поверхню або вертикальний підвіс.

Зверніть увагу: вага тіла вимірюється в ньютонах, маса тіла — у грамах та кілограмах.

Формула ваги:

P = mg, де m – маса тіла, g – прискорення вільного падіння.

Прискорення вільного падіння виникає під дією сили тяжіння, якої схильні всі тіла, що знаходяться на нашій планеті.

g = 9,806 65 м/с2 або 9,8 Н/кг

Якщо тіло перебуває в спокої або прямолінійному рівномірному русі, його вага дорівнює силі тяжіння.

Fтяж = mg

Але ці поняття не можна ототожнювати: сила тяжіння діє на тіло через наявність гравітації, у той час як вага – це сила, з якою саме тіло діє поверхню.

Сила тяжкості та вага тіла
Щільність тіла або речовини – це величина, яка вказує на те, яку масу має ця речовина, займаючи одиницю об’єму. Щільність прямо пропорційна масі і обернено пропорційна обсягу.

Формула щільності:

ρ = m/V, де m — маса тіла або речовини, V – об’єм, що займає.

Одиниця вимірювання щільності в СІ: кг/м3.

Механічний важіль, момент сили

Про механічний важель говорив ще Архімед, коли обіцяв перевернути Землю, якщо тільки знайдеться відповідна точка опори. Це простий механізм, який допомагає піднімати вантажі, закріплені на одному кінці, додаючи силу до іншого кінця. При цьому вага вантажу набагато перевершує зусилля, що додається. У 7 класі фізичні формули, що описують цей процес, вивчаються у тому розділі динаміки.

Важіль — це тверде тіло, здатне обертатися навколо нерухомої точки опори, на один кінець якого діє сила, а на іншому знаходиться вантаж.

Перпендикуляр, проведений від точки опори до лінії дії сили, називається плечем сили.

Важіль знаходиться в рівновазі, якщо добуток сили на плече з одного його боку дорівнює добутку сили на плече з іншого боку.

Рівняння рівноваги важеля:

F1× l1 = F2 × l2

З цього випливає, що важіль врівноважений, коли модулі додані до нього кінцям сил обернено пропорційні плечам цих сил.

Рівняння рівноваги важеля
Правило рівноваги важеля

Момент сили — це фізична величина, що дорівнює добутку модуля сили F на її плече l.

Формула моменту сили:

M = F × l, де F — модуль сили, l — довжина плеча .

Одиниця виміру моменту сили в СІ: ньютон-метр (Н·м).

Ця формула вірна, якщо сила прикладена перпендикулярно до осі важеля. Якщо вона додається під кутом, такий випадок виходить за рамки курсу фізики за 7 клас і докладно вивчається в 9 класі.

Правило моментів: важіль врівноважений, якщо сума всіх моментів сил, що повертають його за годинниковою стрілкою, дорівнює сумі всіх моментів сил, що повертають його у зворотному напрямку.

Можна сказати інакше: важіль у рівновазі, якщо сума моментів усіх доданих до нього сил щодо будь-якої осі дорівнює нулю.

М1 + М + Мn + … = 0

Правило моментів

Тиск, сила тиску

Додаток ту саму силу до предмета, можна отримати різний результат залежно від того, на яку площу ця сила розподілена. Пояснюють цей феномен у програмі 7 класу фізичні терміни «тиск» і «сила тиску». , що дорівнює відношенню сили, що діє на поверхню, до площі цієї поверхні.

Тиск — це величина, рівна відношенню сили, що діє на поверхню, до площі цієї поверхні.
Сила тиску
спрямована перпендикулярно поверхні.

Формула тиску:

p = F/S, де F – модуль сили, S – площа поверхні. Одиниця вимірювання тиску в СІ: паскаль (Па).

1 Па = 1 Н/м2

Зрозуміло, що при одній і тій же силі впливу більш високий тиск зазнає тієї поверхні, площа якої менша.

Формулу для розрахунку сили тиску вивести нескладно:

F = p × S

У задачах з фізики за 7 клас сила тиску, як правило, дорівнює вазі тіла.

Тиск газів та рідин

Рідини та гази, що заповнюють посудину, тиснуть у всіх напрямках: на стінки та дно судини. Цей тиск залежить від висоти стовпа даної речовини та від його густини.

Формула гідростатичного тиску:

р = ρ × g × h, де ρ — густина речовини, g — прискорення вільного падіння, h — висота стовпа.

g = 9,8 м/с2

Одиниця вимірювання тиску рідини або газу СІ: паскаль (Па).

Однорідна рідина або газ тисне на стінки судини рівномірно, оскільки цей тиск створюють молекули, що хаотично рухаються. І зовнішній тиск, яке чиниться на речовину, теж рівномірно розподіляється по всьому його об’єму.

Закон Паскаля: тиск, що чиниться на поверхню рідкої або газоподібної речовини, однаково передається в будь-яку його точку незалежно від напрямку .

Зовнішній тиск, що чиниться на рідину або газ, розраховується за формулою:

p = F/S, де F — модуль сили, S — площа поверхні.

закон паскаля

Сполучені посудини

Сполученими називаються посудини, які мають спільне дно чи з’єднані трубкою. Рівень однорідної рідини в таких судинах завжди однаковий, незалежно від їх форми та перерізу.

Якщо ρ1 = ρ2, то h1 = h2 і ρ1gh1 = ρ2gh2, де:

p — густина рідини,

h — висота стовпа рідини,

g = 9,8 м/с2.

Якщо рідина в сполучених судинах неоднорідна, тобто має різну щільність, висота стовпа в посудині з більш щільною рідиною буде пропорційно менше.

Висоти стовпів рідин з різною щільністю обернено пропорційні густинам.

\frac{h_1}{h_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1}
Гідравлічний прес – це механізм, створений на основі сполучених судин різних перерізів, заповнених однорідною рідиною . Такий пристрій дозволяє отримати виграш у силі для статичного тиску на деталі (стиснення, затискання тощо).

Якщо під поршнем 1 утворюється тиск p1 = f1/s1, а під поршнем 2 буде тиск p2 = f2/s2, то, згідно із законом Паскаля, p1 = p2

Отже,

Сили та площі поршнів гідравлічного преса

Сили, що діють на поршні гідравлічного преса F1 і F2, прямо пропорційні площам цих поршнів S1 і S2.

Іншими словами, сила поршня 1 більша за силу поршня 2 у стільки разів, у скільки його площа більша за площу поршня 2. Це дозволяє врівноважити в гідравлічній машині за допомогою малої сили багаторазово більшу силу.

Гідравлічний прес

Закон Архімеда

На тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовхуюча сила, рівна вазі об’єму рідини або газу, витісненого частиною тіла, зануреної в рідину або газ.

Формула архімедової сили:

Fa = ρ × g × V, де ρ — щільність рідини, V — об’єм зануреної частини тіла, g — прискорення 9 ,8 м/с2.

Закон Архімеда допомагає розрахувати, як поведеться тіло при зануренні в середовищі різної щільності. Вірні такі твердження:

 • якщо щільність тіла вища за щільність середовища, воно піде на дно;
 • якщо щільність тіла нижче, воно спливе на поверхню.

Іншими словами, тіло підніметься на поверхню, якщо архімедова сила більша за силу тяжіння.

Робота, енергія, потужність

Механічна робота — це фізична величина, яка дорівнює добутку переміщення тіла на модуль сили, під дією якої було виконано переміщення.

Формула роботи в курсі фізики за 7 клас:

A = F × S, де F — діюча сила, S — пройдений тілом шлях.

Одиниця виміру роботи в СІ : Джоуль (Дж).

Таке поняття, як потужність, описує швидкість виконання механічної роботи. Воно говорить про те, яка робота була виконана в одиницю часу.

Потужність — це фізична величина, рівна відношенню роботи до тимчасового проміжку, який потрібен для її виконання.

Формула потужності:

N = A/t, де A – робота, t – час її скоєння.

Також потужність можна обчислити, знаючи силу, що впливає на тіло, та середню швидкість переміщення цього тіла.

N = F × v, де F — сила, v — середня швидкість тіла.

Одиниця вимірювання потужності в СІ: ват (Вт).

Тіло може здійснити будь-яку роботу, якщо воно має енергію — кінетичну та/або потенціальну.

 • Кінетичної називають енергію руху тіла. Вона говорить про те, яку роботу потрібно зробити, щоб надати тілу певну швидкість.
 • Потенціальною називається енергія взаємодії тіла з іншими тілами або взаємодії між частинами одного цілого. Потенціальна енергія тіла, піднятого над Землею, характеризує, яку роботу має здійснити сила тяжіння, щоб опустити це тіло знову на нульовий рівень.
Механічна енергія

Таблиця з формулами з фізики за 7 клас для обчислення кінетичної і потенціальної енергії:

Кінетична енергія

Пропорційна масі тіла і квадрату його швидкості.

Ek = mv2/2

Потенціальна енергія

Рівна добутку маси тіла, піднятого над Землею, на прискорення вільного падіння та висоту піднімання.

Ep= mgh

Повна механічна енергія

Складається з кінетичної та потенціальної енергії.

E = Ek+Ep

Збереження та перетворення енергії

Якщо механічна енергія не переходить в інші форми, то сума потенціальної енергії та кінетичної є константою.

Ek+ Ep= const

Для того, щоб зрозуміти, яка частина досконалої роботи була корисною, обчислюють коефіцієнт корисної дії або ККД. З його допомогою визначається ефективність різних механізмів, інструментів тощо.

Коефіцієнт корисної дії (ККД) відображає корисну частина виконаної роботи. Також його можна виразити через відношення корисно використаної енергії до загальної кількості отриманої енергії.

Формула для розрахунку ККД:

Формула для розрахунку ККД

де Ап— корисна робота, Аз— витрачена робота .

ККД виражається у відсотках і становить завжди менше 100%, оскільки частина енергії витрачається на тертя, підвищення температури повітря та оточуючих тіл, подолання сили тяжіння тощо.

Удачі на іспитах !

Додати коментар